fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
 

  
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 29 คน
  
  
  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ จุฬาลักษณ์ เวียงทอง และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMF ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 49 คน
  
  
  
วันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ งานแนะแนวและสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการ “โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand” มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบ on-hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดส่งสื่อการสอน แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และจัดให้มีการออกติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 33 คน
  
  
  
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มทักษะชาการได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนซึ่งในกิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ได้จัดนิทรรศการทั้งหมด 5 นิทรรศการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการฐานที่ 1 ระบบสุริยะ นิทรรศการฐานที่ 2 วัตถุบนท้องฟ้า นิทรรศการฐานที่ 3 นักบินอวกาศ/มนุษย์อวกาศ นิทรรศการฐานที่ 4 กระสวยอวกาศ และนิทรรศการฐานที่ 5 กลุ่มดาว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามถนัดและความสนใจ
เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
มีคนดู 50 คน
  
  
  
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัด “กิจกรรมโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในกิจกรรม มีท่านวิทยากรจากมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ และ สภ.พระธาตุช่อแฮ เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมตามโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งมีทักษะในการดูแลป้องกันตนเองจากพิษภัย ของยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
มีคนดู 400 คน
  
  
  
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนประจำหอนอน นำพานขึ้นไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพนับถือครูและรำลึกถึงพระคุณครู
เมื่อ 20 มิถุนายน 2565
มีคนดู 51 คน
  
  
  
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และโรงเรียนได้ประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID - 19)
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
มีคนดู 255 คน
  
  
  
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางลักษณาวรรณ ศรีจันทรากุล เป็นประธานการประชุม และ นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
มีคนดู 79 คน
  
  
  
เมื่อวันที่ 9 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณครูได้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - 2569 ระยะ 5 ปี ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565
มีคนดู 56 คน
  
  
  
ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดแพร่
เมื่อ 30 มีนาคม 2565
มีคนดู 79 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/11     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat