fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
 

  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้น้ำในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566
มีคนดู 9 คน
  
  
  
วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 4 ห้อง คือ ม.2/2,ม.2/3,ม.3/1 และ ม.5/2 ไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดแพร่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ 1 : คุ้มเจ้าหลวง แหล่งเรียนรู้ที่ 2 :วัดพงษ์สุนันท์ แหล่งเรียนรู้ที่ 3 : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แหล่งเรียนรู้ที่ 4 : วัดสวรรค์นิเวศ ภาคบ่าย แหล่งเรียนรู้ที่ 5 : วัดพระธาตุช่อแฮ แหล่งเรียนรู้ที่ 6: วัดพระธาตุจอมแจ้ง
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566
มีคนดู 12 คน
  
  
  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดููแลเด็กพิเศษ โครงการพัฒนาครูโรงเรียนสร้างสุข สำหรับนักเรียนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลเด็กพิเศษ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลแพร่ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566
มีคนดู 10 คน
  
  
  
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านแพร่ปัญญา (Phraepanya Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและทักษะวิชาการ เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยตรง พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านแพร่ปัญญา และเป็นประธานพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M0U) ระหว่างโรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่ กับหน่วยงานราชการจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานกูล จังหวัดแพร่
เมื่อ 26 มีนาคม 2566
มีคนดู 28 คน
  
  
  
วันที่ 18 มกราคมพ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ นางจุฬาลัษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการ นางพนิดา เวรุริยะ รองผู้อำนวยการ นางสายสุนีย์ แสงเมือง และคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะศึกยุทธหัตถีต่อพระอุปราชาโดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ห่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่(กาดสามวัย)ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
มีคนดู 42 คน
  
  
  
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ นางจุฬาลัษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการ นางพนิดา เวรุริยะรองผู้อำนวยการ นางสายสุนีย์ แสงเมือง และคณะครู ร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
มีคนดู 42 คน
  
  
  
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 79 คน
  
  
  
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ จุฬาลักษณ์ เวียงทอง และคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMF ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 433 คน
  
  
  
วันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ งานแนะแนวและสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการ “โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand” มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบ on-hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดส่งสื่อการสอน แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และจัดให้มีการออกติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อ 31 ตุลาคม 2565
มีคนดู 89 คน
  
  
  
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มทักษะชาการได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนซึ่งในกิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ได้จัดนิทรรศการทั้งหมด 5 นิทรรศการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการฐานที่ 1 ระบบสุริยะ นิทรรศการฐานที่ 2 วัตถุบนท้องฟ้า นิทรรศการฐานที่ 3 นักบินอวกาศ/มนุษย์อวกาศ นิทรรศการฐานที่ 4 กระสวยอวกาศ และนิทรรศการฐานที่ 5 กลุ่มดาว เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามถนัดและความสนใจ
เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
มีคนดู 100 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/11     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat