fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

วันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ งานแนะแนวและสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการ “โครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand” มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบ on-hand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดส่งสื่อการสอน แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนรับบริการทางการศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และจัดให้มีการออกติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat