fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ด้วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัด “กิจกรรมโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในกิจกรรม มีท่านวิทยากรจากมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองแพร่ และ สภ.พระธาตุช่อแฮ เป็นผู้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมตามโครงการรู้ทัน ป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งมีทักษะในการดูแลป้องกันตนเองจากพิษภัย ของยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat