fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ขึ้นในระหว่าง ที่ 14 – 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและครูผู้สอนนำไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat