fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูทุกคนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat