fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                           ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

                              

นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - บุคคล

 

                    

นางพนิดา เวรุริยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ - กิจการนักเรียน

 

 

                                         

นางสายสุนีย์ แสงเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
 

นางสุมล  ศรีใจ

ครู ค.ศ.4

 

นางภาวนา  จันทราภานนท์

ครู ค.ศ.3

 

นางสายสมร  ปัทมาภรณ์

ครู ค.ศ.3

 

นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา

ครู ค.ศ.3

 

 

นางสุริษา  จันทร์สว่างครู

ค.ศ.3 

 

 นายณัฎฐ์ทัต  ศิริวิวัฒน์

ครู ค.ศ.2

 

นายสยาม  จันทราภานนท์

ครู ค.ศ.2

 นายประหยัด  หมื่นแสน

ครู ค.ศ.2

 

นางพัทธยา  หล้าคำมี

ครู ค.ศ.2

นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์

ครู ค.ศ.2

 

นางสาวสุรัชดา   สาจักร 

ครู ค.ศ.2

 นางสาวมนฤทัย   โลกคำลือ 

ครู ค.ศ.2

 นายวสันต์   แสงเมือง ครู

ค.ศ.2

 

นายชวลิต  กรวดสูงเนิน 

ครู ค.ศ.2

 

นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ 

ครู ค.ศ.2

 นางสาวฐิติรัตน์  เขื่อนพันธ์ 

ครู ค.ศ.2

นางสาวกฤษณา  อินประชา 

ครู ค.ศ.2

นางสาวบุษบา  สุคันธมาลา 

ครู ค.ศ.2

 

นางธารทิพย์  สุขสำราญ

ครู ค.ศ.2

นางสาวเอมอร  นันต๊ะปัน

ครู ค.ศ.1

นายจำลอง  ธรรมมัง 

ครู ค.ศ.1

นายอดุลย์  ปวงคำ 

ครู ค.ศ.1

 

 

นางธนัญชนก  ใจสัก 

ครู ค.ศ.1

 

นายกัมปนาท  ปิยะวงศ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวฐิติภัทร  อิ่นคำ 

ครู ค.ศ.1

นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน  

ครู ค.ศ.1

นายภาณุพงศ์  มาอุ่น 

ครู ค.ศ.1

นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง 

ครู ค.ศ.1

นางสาวภัทรติญา  อารีเอื้อ 

ครู ค.ศ.1

 นายสรศักดิ์  ชนันชนะ  

ครู ค.ศ.1

นางสาวอนุชิดา  แสนคำ 

ครู ค.ศ.1

 นางมาลี  วรรณสมพร 

ครู ค.ศ.1

นางสาวชลนิภา  สะเอียบคง 

ครู ค.ศ.1

นางสาววนิดา  ใจมุข 

ครู ค.ศ.1

นางสาวฐิติรัตน์  บุญเชิด 

ครู ค.ศ.1

นางธิดามาศ  ถือแก้ว 

ครู ค.ศ.1

นายยชญ์อนันต์  ปันทะนันท์ 

ครู ค.ศ.1

นางวิภาวรรณ  ปวงคำ 

ครู ค.ศ.1

นายทรงยศ  พลเอี่ยม 

ครู ค.ศ.1

นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม 

ครูผู้ช่วย

นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว 

ครูผู้ช่วย

นางเกษรินทร์  เทพา

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาส  แฮดฟองคำ 

ครูผู้ช่วย

นายทวีสิน  จันเทพ

ครูผู้ช่วย

นายรังสรรค์  อิ่มเอิบ

ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภนิดา  คนหาญ

ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช  นาถศรีทา 

ครูผู้ช่วย

 นายบัญชา  บุญมี

ครูผู้ช่วย

 

นางนิตยา    นิยมธูร

ครูผู้สอน

นางรุ่งรุจีวรรณ     ศรจักร์

ครูผู้สอน

นายธนยศ  ยะนา

ครูผู้สอน

นางสาวกรรณิการ์  ชาวแพร่

ครูผู้สอน

 

นางสาวผานิดนิพา  บัวหลาย

ครูผู้สอน

 

 

นางสาวเกษราวรรณ พวงถิ่น

ครูผู้สอน

นางนภาพร  กำทอง

ครูผู้สอน

 

นางสาวจิรัชญา  เวียงทอง 

ครูผู้สอน

 

นายณพัทธมญชุ์  อุ่นกาศ

ครูผู้สอน

นางสาวพวกผกา  ใจ๋ใจ

ครูผู้สอน

 
   

 

  

 

 

นายชิตพงศ์  หิรัตนพันธุ์

ครูผู้สอน

       
         
         
         
         
         
         

 

นางสาวกฤษดาภา  อินประชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรประภา  หมื่นโฮ้ง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางวิลาวัณย์  ราชวังใน 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวบี  ปินตาติ๊บ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางสาวสุภัสสรา  ขันแก้ว 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

           นางสาวกนกวรรณ  ปลาเงิน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพัชรินทร์  วารินทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวอมรรัตน์  สุขมาก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นายภูดิส เครื่องชัย 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางวิไลลักษณ์  มั่นประเทศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวเสาวลักษณ์  ตามธรรม 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปัทมา  วารินทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธีรนุช  ไชยชนะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิโรรัตน์  ป่าหลวง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางโชติรส  มาเชียงผา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพิมพ์ปวีณ์  แมตเมือง 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกัญญาพัชรฐ์  น้ำคำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวโสภิตา  ใจทะวงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางณิชมาศ  คำสูงเนิน

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสินาภรณ์ บุญเรือง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวชลิตาภรณ์  ปัจฉิมมา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางดุจมณี  เศรษฐมาน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอัศวิน  สุขปัน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเอกนรินทร์  จันทร์ใส

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวญาณิศา  นาทิพย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกัลยาณี  ประสงค์การ

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววาสนา  เหมืองหม้อ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวศิญาภรณ์  การินตา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาววรารัตน์  เป็กทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสมพร  แก่นตะนุ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

     

นางพิชญา มุ่งดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายประดิษฐ์  วารินทร์

 นักการภารโรง

นายหลิด     อุดปั๋น

นักการภารโรง

นายธีรเดช  ไชยโย

คนงาน

นายอุทัย  การินตา

นักการภารโรง

               นางรัตติยา  การินตา

นักการภารโรง

นายยงยุทธ  ขันคำนันต๊ะ

พนักงานขับรถ

     
         
         
         
 

 

     

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat