fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                 

     นางพนิดา เวรุริยะ

    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ - กิจการนักเรียน

 

            

นางสายสุนีย์ แสงเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

                                        

 

นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล
 

นางสุมล  ศรีใจ

ครู ค.ศ.4

 

นางภาวนา  จันทราภานนท์

ครู ค.ศ.3

 

นางสายสมร  ปัทมาภรณ์

ครู ค.ศ.3

 

 

นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา

ครู ค.ศ.3

 

 

นางสุริษา  จันทร์สว่างครู

ค.ศ.3 

 

 

 

นายสยาม  จันทราภานนท์

ครู ค.ศ.2

 นายประหยัด  หมื่นแสน

ครู ค.ศ.2

 

นางพัทธยา  หล้าคำมี

ครู ค.ศ.2

นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์

ครู ค.ศ.2

 

นางสาวสุรัชดา   สาจักร 

ครู ค.ศ.2

 นางสาวมนฤทัย   โลกคำลือ 

ครู ค.ศ.2

 นายวสันต์   แสงเมือง ครู

ค.ศ.2

 

นายชวลิต  กรวดสูงเนิน 

ครู ค.ศ.2

 

นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ 

ครู ค.ศ.2

 นางสาวฐิติรัตน์  เขื่อนพันธ์ 

ครู ค.ศ.2

นางสาวกฤษณา  อินประชา 

ครู ค.ศ.2

นางสาวบุษบา  สุคันธมาลา 

ครู ค.ศ.2

 

นางธารทิพย์  สุขสำราญ

ครู ค.ศ.2

นางสาวเอมอร  นันต๊ะปัน

ครู ค.ศ.1

นายจำลอง  ธรรมมัง 

ครู ค.ศ.1

นายอดุลย์  ปวงคำ 

ครู ค.ศ.1

 

 

นางธนัญชนก  ใจสัก 

ครู ค.ศ.1

 

นายกัมปนาท  ปิยะวงศ์

ครู ค.ศ.1

นางสาวฐิติภัทร  อิ่นคำ 

ครู ค.ศ.1

นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน  

ครู ค.ศ.1

นายภาณุพงศ์  มาอุ่น 

ครู ค.ศ.1

นางสาวชลนิภา  สะเอียบคง 

ครู ค.ศ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนุชิดา  แสนคำ 

ครู ค.ศ.1

 

 

 นางมาลี  วรรณสมพร 

ครู ค.ศ.1

     

นางธิดามาศ  ถือแก้ว 

ครู ค.ศ.1

นายยชญ์อนันต์  ปันทะนันท์ 

ครู ค.ศ.1

นางวิภาวรรณ  ปวงคำ 

ครู ค.ศ.1

นายทรงยศ  พลเอี่ยม 

ครู ค.ศ.1

นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม 

ครู ค.ศ.1

นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล

ครู ค.ศ.1

นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว 

ครู ค.ศ.1

นางเกษรินทร์  เทพา

ครู ค.ศ.1

นางสาวจุฑามาส  แฮดฟองคำ 

ครู ค.ศ.1

นายทวีสิน  จันเทพ

ครู ค.ศ.1

นายรังสรรค์  อิ่มเอิบ

ครู ค.ศ.1

นางสาวศุภนิดา  คนหาญ

ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช  นาถศรีทา 

ครูผู้ช่วย

 นายบัญชา  บุญมี

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัชญา  เวียงทอง 

ครูผู้ช่วย

 

นางนิตยา    นิยมธูร

ครูผู้สอน

นางรุ่งรุจีวรรณ     ศรจักร์

ครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายณพัทธมญชุ์  อุ่นกาศ

ครูผู้สอน

 

นางสาวพวกผกา  ใจ๋ใจ

ครูผู้สอน

 

นายชิตพงศ์  หิรัตนพันธุ์

ครูผู้สอน

 

 

 
   

 

  

 

 

         
         
         
         
         
         
         

 

นางสาวกฤษดาภา  อินประชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิรประภา  หมื่นโฮ้ง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางวิลาวัณย์  ราชวังใน 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวบี  ปินตาติ๊บ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

นางสาวสุภัสสรา  ขันแก้ว 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

           นางสาวกนกวรรณ  ปลาเงิน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพัชรินทร์  วารินทร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายภูดิส เครื่องชัย 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวเสาวลักษณ์  ตามธรรม 

             พี่เลี้ยงเด็กพิการ

         นางสาวปัทมา  วารินทร์

           พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นางพิมพ์ปวีณ์  แมตเมือง 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางกัญญาพัชรฐ์  น้ำคำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธีรนุช  ไชยชนะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิโรรัตน์  ป่าหลวง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวโสภิตา  ใจทะวงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นางณิชมาศ  คำสูงเนิน

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวสินาภรณ์ บุญเรือง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางดุจมณี  เศรษฐมาน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นายเอกนรินทร์  จันทร์ใส

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวญาณิศา  นาทิพย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

       
 

               นางรัตติยา  การินตา

นักการภารโรง

นางสาววาสนา  เหมืองหม้อ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาวศิญาภรณ์  การินตา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นางสาววรารัตน์  เป็กทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสมพร  แก่นตะนุ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

     

นางพิชญา มุ่งดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายประดิษฐ์  วารินทร์

 นักการภารโรง

 

นายยงยุทธ  ขันคำนันต๊ะ

พนักงานขับรถ

นายธีรเดช  ไชยโย

คนงาน

นายอุทัย  การินตา

นักการภารโรง

         
         
         
         
 

 

     

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat