fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu107:DataDetail1

 

 

 

-โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

- โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ครูทุกคนมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

 

 -วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 “กิจกรรมชวนกันเข้าวัด” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เน้นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

 

 

 -วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะชนิด โทษ และประโยชน์ของสารเสพติด รวมทั้งการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง

 

 

 -งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

  - งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat