fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

 

วันที่  8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของสารเสพติด และมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงและห่างไกลจากสารเสพติด มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสายสุนีย์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสายสุนีย์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้น้ำในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ นำโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้เรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อวัดระดับความสามารถ ทักษะ และประเมินผลภาวะโภชนาการและประเมินความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโรงเรียนสร้างสุข สำหรับนักเรียนกลุ่มเปราะบาง

 

วันที่ 4 ตุลาคม2566 งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ประจำปี 2566 "กิจกรรมชวนกันเข้าวัด" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เน้นความสำคัญของการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
วันที่ 26 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้นำนักเรียนช่วงชั้นมัธยม จำนวน 38 คน  ไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดแพร่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่ 1 : คุ้มเจ้าหลวง แหล่งเรียนรู้ที่ 2 :วัดพงษ์สุนันท์ แหล่งเรียนรู้ที่ 3 : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร แหล่งเรียนรู้ที่ 4 : วัดสวรรค์นิเวศ   ภาคบ่าย แหล่งเรียนรู้ที่ 5 : วัดพระธาตุช่อแฮ แหล่งเรียนรู้ที่ 6: วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ แบ่งฐานการจัดกิจกรรม 4 ฐาน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
  วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหาร รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน ที่ได้รับการบรรจุราชการ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ และให้การต้อนรับคณะที่มาส่งครูผู้ช่วยอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏ ผ่านไกร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 4 กลุ่มงาน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
   วันที่ 13 กันยายน 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวกัญญาณัฎฐ์ ผ่านไกร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
   
   
   วันที่ 11 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 เข้ารับโดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     
                                                                                                           

 

 

รียนผู้อำนวยการโรงเรียน
วันนี้ 21 ตลาคม 2566เมื่อเวลา 16:00 น. ทางตัวแทนศิษย์ยานุศิษย์ พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ฐิตสิทฺธิ เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโทปฏิทาราม จังหวัดตาก พร้อมด้วย ชมรมสานฝันปันรอยยิ้ม มอบข้าวสารหอมมะลิ กระสอบละ 45 กิโลกรัม จำนวน 11 กระสอบ ครับ
วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้แทน ผบ.ตร. นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยและคณะ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผบ.ภ.จว.แพร่ มอบทุนการศึกษา ไก่ทอดเคเอฟซี และไอศครีม ให้กับนักเรียนทุกคน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
   
   
   
   
   
                                                                                                           
 คลิกเข้าสู่อัลบั้ม

 

 

    

 

     

 
       

   

                                                                                                                         

 

                   

                                                                                                        


 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการบวกเลขที่มีต่อทักษะการบวกเลข จำนวนผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

รายงานนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based learning) สู่การฝึกทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน หมุน หมุนหรรษา นางสุภาพร   น้อยเอี่ยม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  

คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนงานอาชีพ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิค Video Modeling

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานอาชีพ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติร่วมกับเทคนิค Video Modeling สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

งานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัย นางสุมล  ศรีใจ

งานวิจัยเรื่อง ทักษะทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตสำหรับ นักเรียนพิเศษโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติที่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคม เทคโนโลยีและการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA) luulrahttp://www.ijat-aatsea.com ผู้วิจัยโดยนายชวลิต กรวดสูงเนิน ตำแหน่งครู กลุ่มทักษะอาชีพเกษตร ได้ดำ เนินการจัดทำงานวิจัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ ผศ.ดร.ปิยะนาถ จันทร์เล็ก ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้ศึกษา นางสุมล ศรีใจ

Title Developing a Model of Administration for Quality of Life Development of Students Having Intellectual Disabilities, Phrae Panyanukul School, Pharae Province Mr. Poonsak  Tulawipak, School Director

- ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง เรื่องการล้างภาชนะในการรับประทานอาหารโดยใช้วิธีฝึกทักษะทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง Forward Chaining ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางพนิดา เวรุริยะ

 -บทความทางวิชาการ เรื่อง เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และการเขียน (การศึกษาเฉพาะกรณี) ชื่อผู้นำเสนอ นางจิราวรรณ  น้อยจ้อย

-บทความทางวิชาการ เรื่อง พจนานุกรมคณิตศาสตร์: การเพิ่มคำศัพท์และคำศัพท์เชิงเรขาคณิตของนักเรียน ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศุภารัตน์ จอมแสง

- บทความทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวในการตั้งค่าวัยเด็ก ชื่อผู้นำเสนอ นายสรศักดิ์  ชนันชนะ

-บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของกิจกรรมบำบัดในการรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของออทิสติก ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน

- บทความทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาการอ่านคำศัพท์และปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพัฒนาการ ชื่อผู้นำเสนอ นางภัทรติญา  อารีเอื้อ

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฏาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ตุลาคม  2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  กรกฏาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน-2564.pdf

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันณ-วันที่-31-มีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานจัดเก็บ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังเดือนมีนาคม-2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564.pdf

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564.pdf

 

                                                                                           หน้าต่อไป 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat