fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu107:DataDetail1

 

          

       นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร

             ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

 

 

 

 

 

 

 

นางพนิดา   เวรุริยะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสายสุนีย์   แสงเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat